Rewitalizacja Gminy Dobra

Spotkania w sprawie LPR

Szanowni Państwo,

Gmina Dobra zakończyła kolejne spotkania w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra.
Odbyło się 5 spotkań w miejscowościach Dobra, Stolec, Rzędziny, Wąwelnica oraz Skarbimierzyce.

Spotkania miały na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z raportem jaki Gmina Dobra otrzymała od firmy Perspektiv, który dotyczył wstępnego wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gminy Dobra. Podczas spotkań zbieraliśmy propozycję inwestycji, które powinny zostać umieszczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Dobra.

Podczas spotkań przedstawiony został raport dot. wstępnego wyznaczenia obszarów zdegradowanych za pomocą prezentacji multimedialnej, który został zdiagnozowany za pomocą wypełnionych przez Państwa ankiet, przedstawionych opinii, wniosków oraz indywidualnych konsultacji.

Program rewitalizacji jest obowiązkowym dokumentem w gminach, które zamierzają prowadzić rewitalizację na swoim obszarze. Rewitalizację prowadzi się na podstawie programu rewitalizacji, który jest płaszczyzną powiązania przyczynowo-skutkowego: identyfikacji problemu, zaprojektowania celów i kierunków działań oraz zaproponowania interwencji w postaci przedsięwzięć i projektów.

Przykładem działań rewitalizacyjnych mogą być projekty związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparciem wejścia lub powrotem na rynek pracy, rozwojem przedsiębiorczości, poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, promocją działań dotyczących kultury, środowiska naturalnego i ochrony terenów zielonych.
O dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć będą mogły występować osoby fizyczne jak i m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy.

Należy zaznaczyć, że wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji nie oznacza zapewnienia finansowania. W przypadku ubiegania się o środki finansowe w ramach otwartych naborów wniosków beneficjent, którego projekt będzie wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra otrzyma podczas weryfikacji dodatkową liczbę punktów, która będzie zwiększała szanse na otrzymanie dofinansowania ze środków Unii |Europejskiej.

Zapraszamy do zgłaszania projektów dotyczących rewitalizacji obszarów zdegradowanych Gminy Dobra do dnia 22 sierpnia 2017 roku.

Wójt Gminy Dobra

Wielkość czcionki
Kontrast