Rewitalizacja Gminy Dobra

O rewitalizacji

Rewitalizacja– jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz:

  • lokalnej społeczności,
  • oraz przestrzeni i gospodarki,

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy na podstawie programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany– to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywnych zjawisk o innym charakterze, tj. zjawisk gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Plan działania:

  1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie programu rewitalizacji, zbiór danych statystycznych dotyczących gminy,
  2. Diagnozowanie zjawisk kryzysowych,
  3. Wyznaczanie obszaru rewitalizacji,
  4. Zdefiniowanie wizji, celów i kierunków działań programu rewitalizacji,
  5. Określenie finansowania oraz szacowanie ram finansowych projektu,
  6. Utworzenie dokumentu.

Termin realizacji projektu: 23.03.2017 r.-31.01.2018 r.

Cel projektu: Głównym celem przygotowania programu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru znajdującego się w stanie kryzysowym oraz określenie zjawisk, które spowodowały jego degradację co przyczyni się do wprowadzenia długofalowych działań zmierzających do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, zapobiegania dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 56 429,55 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy WZS-POPT/15/2017.

Całkowity koszt projektu: 62 699,50 zł

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa polegający na przygotowaniu programu rewitalizacji pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2017-2023”.

Wielkość czcionki
Kontrast